2021 hedeflerim

çalış.
çalış, çalış, çalış.

YIL 2020 ÖZETİ

 1. 25 adet yeni Kariyer Sohbetleri videosu hazırla.
 2. 25 adet yeni kendi sevdiğin konularda video hazırla.
 3. Piyano kursuna başla. (madde 25)
 4. 34.930 yeni abone kazan. (madde 18)
 5. Daha fazla gez. (Bu madde bir sonraki madde ile bağlantılı.)
 6. tubi kanalı için 25 yeni video hazırla. (madde 4,5,7,9,10,11,12,15,17,27)
 7. Seramik kursuna yazıl.
 8. Hat kursuna yazıl.
 9. Udemy için 1 adet eğitim seti (WordPress) hazırla.
 10. Yeni 12 adet bardak boyaması yap.
 11. Okuduğun kitapları say.
 12. Tüm veriler için bir otomasyon yaz.
 13. İşine yaracağını düşündüğün etkinliklere katıl. (15 adet)
 14. 100 adet kartpostal yolla.
 15. Sevdiğin bir iş daha bul.
 16. Gezgin Harfler‘i tamamlayıp bir finale ulaştır.

YIL 2021 HEDEFLERİ

 1. Niş konulu 2 farklı Youtube kanalı hazırla ve minimum 12 adet bu kanallardan video çık.
 2. Hafta sonları yeni yerler keşfetmek için kendine zaman tanı. Ve buralarda tubi kanalı için yeni 12 adet video hazırla.
 3. Udemy için 1 adet yeni eğitim seti hazırla ve varyasyonu sitelere bu içeriği aktar.
 4. İsmet Özel’in 40 hadis serisini tamamla.
 5. Podcast fikri bulup Spotify’da sadece bir seri olsa da bu seriyi yayınla.
 6. Kendine yeni 1 hobi edin.
 7. Her alanda okumalarını artır.
 8. Her anlamda hesaplı olmak için not mekanizması oluştur.

--

--

--

Dijital Stratejist @TRT — burakbayram.me

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Burak Bayram

Burak Bayram

Dijital Stratejist @TRT — burakbayram.me

More from Medium

Acknowledging Fear — Blog 2

Make Your First Million with Mental Toughness in 2022 | Simon Wilby

Infinite possibilities and solutions for a problem | SimonWilby.com

Magic of Industry 4.0 in the journey to Manufacturing Excellence